Συχνές ερωτήσεις

Έχετε απορίες και ερωτήματα σχετικά με κάποιο γενικό θέμα ή υπηρεσία μας. Στην ενότητα αυτή δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις απαντημένες.

Η πλειοψηφία των επιδοτήσεων αφορούν τους κλάδους της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, μεταποίησης/παραγωγής, τουρισμού, οδικών μεταφορών, χονδρικού εμπορίου και επιλεγμένων κλάδων της παροχής υπηρεσίας που εντάσσονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Τουρισμός
  • Υγεία
  • Υλικά – Κατασκευές
  • Πολιτιστική – ∆ημιουργική Βιομηχανία

Συνήθως οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, της εστίασης, επιλεγμένων αντικειμένων παροχή υπηρεσίας και τα ελευθέρια επαγγέλματα είναι εκτός των επιδοτήσεων.

Κάθε πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένες και καθορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως αυτές καθορίζονται από τον πίνακα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας-ΚΑΔ που αναφέρονται στην προκήρυξη και στον οδηγό δραστηριότητας. Επίσης υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις συμμετοχής όπως τα έτη δραστηριοποίησης της επιχείρησης, το μέγεθος, η ύπαρξη άδειας λειτουργίας σε ισχύ, η βιωσιμότητα, η φερεγγυότητα, ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης, κλπ. Η κάλυψη όλων των προϋποθέσεων συμμετοχής είναι υποχρεωτική και τεκμηριώνεται με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών.

Ναι, μπορεί εφ΄ όσον αυτό προβλέπεται στην προκήρυξη του προγράμματος.

Όχι, μέχρι σήμερα οι προκηρύξεις δεν επαναλαμβάνονται σε προκαθορισμένα και τακτά χρονικά διαστήματα. Ο χρόνος προκήρυξης αποφασίζεται από τα Υπουργεία που διαχειρίζονται τα Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Εξαρτάται από τις προϋποθέσεις συμμετοχής κάθε προγράμματος. Υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα όπου ο επενδυτής θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα (τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού της επένδυσης με καταθέσεις σε τράπεζες, μετοχές, ομόλογα, κλπ) ενώ υπάρχουν και άλλα προγράμματα όπου δεν απαιτείται καμία απόδειξη.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης συνήθως υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε κατάλληλα διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα και στη συνέχεια υποβάλλεται έντυπος φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεκμηρίωσης και τις προσφορές προμηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης.

Οι αιτήσεις που θα χρηματοδοτηθούν από κάθε πρόγραμμα επιλέγονται σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης που αναφέρεται στον οδηγό της προκήρυξης όπου καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος βαθμολόγησης.

Τα κριτήρια βαθμολογίας συνήθως διακρίνονται σε δύο μεγάλες ομάδες:

α) αυτά που αφορούν την επιχείρηση όπως οικονομικά στοιχεία προηγουμένων ετών, ύπαρξη συστημάτων ποιότητας, μορφωτικό επίπεδο στελεχών, συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, κλπ και

β) αυτά που αφορούν τα αποτελέσματα της επένδυσης όπως εξοικονόμηση ενέργειας, καινοτομία, μείωση του κόστους παραγωγής, αύξηση της απασχόλησης, εξωστρέφεια, κλπ.

Όλα τα κριτήρια για να είναι αποδεκτά πρέπει να τεκμηριωθούν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το σύστημα αξιολόγησης είναι γνωστό από την αρχή. Η αξιολόγηση-βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται από ειδικευμένο σώμα αξιολογητών που έχει επιλεγεί μετά από ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικά είτε στις εγκαταστάσεις των φορέων προκήρυξης.

Οι κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται είναι διαφορετικές ανά πρόγραμμα. Χωρίζονται σε τρεις ομάδες:

α) τις δαπάνες που αφορούν τα πάγια όπως ανέγερση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτηρίων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια μηχανημάτων, βοηθητικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικών, μέσων μεταφοράς εντός της μονάδας, εξοπλισμού γραφείων, αποθήκης,

β) τις άυλες δαπάνες όπως σύνταξη μελετών, παρακολούθηση και διοίκηση επένδυσης, ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας, πιστοποίηση προϊόντων, συμμετοχή σε έκθεση, προώθηση και προβολή,

γ) λειτουργικές δαπάνες όπως ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, έξοδα ΔΕΚΟ, έξοδα λογιστικής, νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης εργαζομένων και εργοδοτών, αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, κλπ.

ΣΕ κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα καθορίζονται επακριβώς οι επιδοτούμενες κατηγορίες δαπανών και τα μέγιστα επιδοτούμενα ποσοστά και ποσά αυτών ως προς τον προύπολογισμό.

Ο ΦΠΑ ΔΕΝ επιδοτείται σε καμία περίπτωση εκτός από τις ειδικές και μεμονωμένες περιπτώσεις που αυτός λόγω δραστηριότητας δεν ανακτάται (δεν συμψηφίζεται)

Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από τον επενδυτή με την υποβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής που αποδεσμεύεται με την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η επιδότηση (εκτός της προκαταβολής) λαμβάνεται σε δύο ή μία δόσεις, αφού εξοφληθούν πλήρως όλα τα παραστατικά δαπανών της επένδυσης από τον επενδυτή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και την υποβολή σχετικού αιτήματος εκταμίευσης. Το αίτημα εκταμίευσης περιλαμβάνει αντίγραφα παραστατικών και αποδεικτικών εξόφλησης, τεκμήρια (παραδοτέα) που αποδεικνύουν την υλοποίηση των δαπανών, λογιστικές εγγραφές, τεκμήρια επίτευξης στόχων (αν υπάρχουν), τεκμήρια υλοποίησης δαπανών που έδιναν βαθμολογία, κλπ. Συνήθως στην εξέταση των ενδιάμεσων αιτημάτων εκταμίευσης δεν γίνεται επιτόπιος έλεγχος υλοποίησης στον τόπο της επένδυσης ενώ γίνεται υποχρεωτικά στο αίτημα τελικής εκταμίευσης.

Ο χρόνος λήψης της επιχορήγησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών της αίτησης εκταμίευσης , ο χρόνος ανταπόκρισης στη ζήτηση πρόσθετων δικαιολογητικών, στην ύπαρξη διαθέσιμων χρημάτων για πληρωμή των δικαιούχων από τον φορέα προκήρυξης, κλπ. Ένα μέσο διάστημα λήψης της επιχορήγησης είναι 2-4 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκταμίευσης.