ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

Ολοκληρωμένη και πλήρη υποστήριξη

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και πλήρη υποστήριξη επενδυτών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικός νόμος 3908/2011, ΕΣΠΑ 2014-2020, προγράμματα της ΕΕ, κλπ):

1.	Προετοιμασία/σχεδιασμός επενδυτικού πλάνου επιχείρησης

1. Προετοιμασία/σχεδιασμός επενδυτικού πλάνου επιχείρησης

 • Καταγραφή επενδυτικών αναγκών
 • Καταγραφή επιχειρηματικών στόχων
 • Ιεράρχηση επενδυτικών αναγκών με βάση τους επιχειρηματικούς στόχους
2.	Ενημέρωση για ανοιχτά και αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα

2. Ενημέρωση για ανοιχτά και αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα

 • Αναλυτική ενημέρωση για τα ανοιχτά προγράμματα (όροι, προϋποθέσεις, αξιολόγηση, κλπ)
 • Έλεγχο επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου
 • Προβαθμολόγηση επενδυτικού σχεδίου-εκτίμηση πιθανοτήτων έγκρισης
3.	Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης

3. Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης

 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελάτης
 • Αποτελεσματική τεκμηρίωση σημείων που κρίνουν την επιλογή των αιτήσεων
4.	Δημιουργία και κατάθεση φακέλου επένδυσης

4. Δημιουργία και κατάθεση φακέλου επένδυσης

 • Καθοδήγηση στη συλλογή των δικαιολογητικών συμμετοχής
 • Καθοδήγηση στη συλλογή των δικαιολογητικών τεκμηρίωσης των κριτηρίων βαθμολόγησης
 • Συγκρότηση φακέλου συμμετοχής
 • Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης συμμετοχής (όπου απαιτείται)
 • Αποστολή και κατάθεση φυσικού φακέλου επένδυσης
5.	Παρακολούθηση- διοίκηση επενδυτικών σχεδίων

5. Παρακολούθηση- διοίκηση επενδυτικών σχεδίων

 • Συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο υλοποίησης της επένδυσης
 • Tτακτική επικοινωνία (φυσική παρουσία, skype, κλπ
 • Δημιουργία ομάδας έργου (λογιστής μηχανικός, εξωτερικός σύμβουλος)
 • Επίβλεψη και έλεγχος λογιστικής απεικόνισης δαπανών επένδυσης
 • Καθοδήγηση και έλεγχος υλοποίησης της επένδυσης με έμφαση στα επικίνδυνα σημεία
 • Σύνταξη και υποβολή αιτημάτων τροποποίησης και εκταμίευσης
 • Προετοιμασία και παρουσία κατά τους επιτόπιους ελέγχους υλοποίησης της επένδυσης
 • Συνεχή υποστήριξη μέχρι την λήψη της δημόσιας χρηματοδότησης

Social-Share

TOP